Mission Q

Wat is Mission Q?

In 2019 bestaat Wel Jong Niet Hetero 25 jaar. Doorheen de jaren groeide de organisatie van een zomerkamp, getrokken door een samenwerking van enkele lokale groepen, uit tot een Landelijk Erkende jeugdvereniging. “Wel Jong Niet Hetero is als samenwerkingsverband dé deskundige partner op het terrein van seksuele en genderdiversiteit bij jongeren tot en met 30 jaar, met als doel dat iedere jongere in Vlaanderen en Brussel de eigen genderidentiteit, genderexpressie en seksuele oriëntatie in alle vrijheid kan beleven.”

Concreet komt dit erop neer dat WJNH lokale groepen en nationale teams ondersteunt, expertise opbouwt rond de thema’s gender en seksualiteit, opkomt voor de belangen van LGBT+ jongeren, zichtbaar is in media, workshops geeft op scholen en het jeugdwerk, nationaal en internationaal samenwerkt met jeugdwerk, welzijn, onderwijs, …

Door de erg brede werking met slechts een beperkte subsidiestroom (via Departement Jeugd) speelt de vraag of onze organisatie nog wel voldoende focus heeft. Mission Q is het project waarbij we op zoek gaan naar de noden en verwachtingen die er in Vlaanderen en Brussel zijn ten aanzien van een jongerenorgansatie die zich richt op gender en seksualiteitsthema’s. Op volgende vragen zal een antwoord gezocht worden:

 • Wat is de missie van WJNH?
 • Wat is de visie van WJNH? (Kernwaarden)
 • Welke doelgroep wilt WJNH bereiken? 
 • Op welke manier profileert/positioneert WJNH zich? 

In november 2019 zal het project inhoudelijk afgerond worden waarna er rond vormgeving en naamgeving een nieuwe oproep zal gebeuren.

Opdracht stuurgroep

Het is de taakvan de stuurgroep om:

 • Het identiteitsproces, de scope en de timing te bewaken
 • Adviezen tav de probleemstellingen uit te werken en deze voor te leggen aan de Algemene Vergadering
 • Consequent te communiceren naar relevante actoren en hierbij rekening te houden met feedback
 • Transparante verslaggeving en opvolging te verzekeren.

Mandaat stuurgroep

 • De stuurgroep zal binnen het uitgetekende kader een grote vrijheid krijgen om zich te organiseren. Zij bepalen zelf het aantal vergaderingen en feedbackmomenten.
 • De stuurgroep krijgt vrijheid van idee maar zal in nauwe relatie met de Raad van Bestuur samenwerking. Iedere fase zal toegelicht worden bij de RvB waarna deze nog adviserend en kritisch kan reageren. Het is aan de stuurgroep om dit advies ter harte te nemen.
 • De stuurgroep werkt autonoom om ongelimiteerd out-of-the-box te werk te kunnen gaan.
 • De stuurgroep heeft de opdracht het proces te begeleiden maar heeft geen beslissingsrecht ten aanzien van de organisatie.
 • De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan en wordt op de hoogte gebracht via de RvB of staf voor iedere fase of elke milestone/ doelstelling. De AV moet het besluit van het veranderingsproces goedkeuren. De AV zal hun goedkeuring moeten geven bij iedere verandering van fase.
 • De RvB is het hoogste bestuursorgaan, en zij heeft een invloed op de stuurgroep. De RvB relatie tussen de stuurgroep en de RvB is nauw en ze hebben een directe communicatie. Op iedere RvB vergadering zal een MissionQ geagendeerd worden.
 • De staf is geen bestuursorgaan, wel een uitvoeringsorgaan en de communicatie tussen stuurgroep en staf verloopt via de coördinator Sander.